دیسک مقایسه زبری

 Surface Comparators
 
 دیسک مقایسه سطح مدل 125 الکومتر

دیسک مقایسه سطح مدل 127 الکومتر
  دیسک مقایسه سطح مدل 125 الکومتر

جهت اندازه گیری زبری سطوح  به صورت کیفی و بصری می توان از دیسک های مقایسه سطح که توسط شرکت الکومتر ارائه شده استفاده نمود.
این دیسک ها و ورق های زبری جهت سطوح Sand,Grit و Shot می باشد.
»» مدل 125 الکومتر (Elcometer 125) در دو نوع Grite و Shot در رنج های متفاوت ،حداکثر 100 و 150 می باشد.
»» مدل 127 الکومتر (Elcometer 127) در سه نوع Sand,Grit و Shot با 5 رنج متفاوت زبری از 5mils  تا 0.5 می باشد.

 محصولات مرتبط
Related Products
         
  صافی سنج ماهر آلمان
  دستگاه زبری سنج مدل 224 الکومتر انگلستان
  نوار testex مدل 122 به همراه گیج مربوطه مدل 124 الکومتر انگلستان
  دستگاه زبری سنج مدل 224 الکومتر انگلستان
 
                 
 
  خراش انداز 1542 الکومتر انگلستان
  کراس کات107 الکومتر
  ضخامت سنج رنگ الکومتر 456