محصولات

         


دستگاه بادسنج دیجیتالی Kestrel 5500

  Kestrel 5500
   
دستگاه بادسنج Kestrel 5500 آمریکا

دستـگاه بـادسنج Kestrel 5500 یک تجهیز هواشناسی پیشرفته می باشد که پارامتر های هواشناسی را به شرح ذیل اندازه گیری می کند:
سرعت باد لحظه ای، حداکثر و میانگین
جهت جغرافیایی
فشار هوا
افزایش یا کاهش فشار
ارتفاع از سطح دریا
ارتفاع از سطح دریا بر حسب استاندارد ISI
سرعت باد طولی
سرعت باد عرضی
سوز هوا
نقطه شبنم
رطوبت نسبی
دمای آب، هوا و برف 


             
 محصولات مرتبط
Related Products