دانلود کاتالوگ

کاتالوگ دستگاه پول آف Elcometer 106

تست چسبندگی 106 پول آف الکومتر

 Elcometer 106 Pull off Adhesion Tester
 
 دستگاه تست چسبندگی رنگ Pull off مدل 106 الکومتر انگلستان

دستگاه تست چسبندگی Pull off الکومتر مدل 106 جهت اندازه گیری  تست چسبندگی رنگ و روکش  مناسب برای تست چسبندگی روکش بر استیل، آلومینیوم و بتون می باشد.دستگاه تست پول آف  به همراه دالی و چسب عرضه می شود.

روش تست پول آف:
تست پول آف یک دستگاه چسبنده به سطح می باشد که مقدار نیرویی که برای کندن رنگ مورد نیاز می باشد را محاسبه می کند. به این صورت که دالی هارا به چسب تک جزئی یا دو جزئی به سطح چسبانده، سپس دستگاه را بر روی دالی ها قرار داده و با توجه به نوع دستگاه روش تست را انجام داده و مقدار نیرویی که برای کندن رنگ از روی سطح نیاز می باشد محاسبه می شود.

جهت تست چسبندگی به صورت دیجیتالی می توان از پول آف الکومتر مدل
  Pull Off 108،Pull Off 506،Pull Off 510 استفاده نمود.سایت الکومتر:ElcometerThe Elcometer 106 Adhesion Tester is easy to operate and fully portable, and provides a numerical value for adhesion. Applications for the Elcometer 106 Adhesion Test include paint or plasma spray
on bridge decking, coatings on steel, aluminium, concrete etc

                   Supplied in a carry case - ideal for site tests•
             Hand operated - no need for a power supply•
      Includes a cutter for EN13144 and ISO 4624 tests•


Test Method


An adhesion test dolly is bonded to the coating using an adhesive. The Elcometer 106 adhesion tester houses a spring arrangement which applies a lift force to the dolly as the tension is increased

When the coating is pulled off the surface, an indicator on the scale shows the numerical value of adhesion expressed in terms of the force per unit area required to remove the dolly


Inspection of the dolly face is required to determine the failure mode

To increase sensitivity at low values or for uneven surfaces, a 40mm (1.52”) dolly is available. When using the 40mm (1.52”) dolly, divide the scale reading by 4

 محصولات مرتبط
Related Products