محصولات

         


دیسک مقایسه زبری

 Surface Comparators
 
 دیسک مقایسه سطح مدل 125 الکومتر


 

جهت اندازه گیری زبری سطوح  به صورت کیفی و بصری می توان از دیسک های مقایسه سطح که توسط شرکت الکومتر ارائه شده استفاده نمود.
این دیسک ها و ورق های زبری جهت سطوح Sand,Grit و Shot می باشد.
»» مدل 125 الکومتر (Elcometer 125) در دو نوع Grite و Shot در رنج های متفاوت ،حداکثر 100 و 150 می باشد.
»» مدل 127 الکومتر (Elcometer 127) در سه نوع Sand,Grit و Shot با 5 رنج متفاوت زبری از 5mils  تا 0.5 می باشد.A range of comparators for inspection on shot, grit & sand blasted surfaces

Surface comparators are used to compare freshly blasted profiles to pre-defined profiles. The comparators are available as grit, shot or sand and comparisons can be made visually or by touch. This method is ideal for providing a very quick guide to the profile

 محصولات مرتبط
Related Products